Lära

Genus- så mycket mer än jämställdhet och kön

porträtt Rebecka

”Vi behöver påminna oss om att genus inte uteslutande handlar om jämställdhet och kön. Utan också maktstrukturer, normer, värderingar och beteenden.” säger Rebecka Klein, utbildare på Lära.

Genusperspektivet är en självklarhet på Lära och något som är integrerat i hela verksamheten.

Att titta på vilken forskning vi grundar oss på när vi utvecklar våra utbildningar, är en mycket viktig del.” Fortfarande råder det en starkt homogen manlig norm i den forskning som finns kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), åldrande och demens. Hur vi bemöter varandra och vad vi odlar för kultur på våra arbetsplatser är andra viktiga delar i vårt jämställdhets- och genusarbete.

Rebecka är genusvetare och pedagog och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism. Idag arbetar hon på Lära som utbildare och gläds åt att kunna dela med sig av sin gedigna erfarenhet och kunskap. Hennes specialkompetens förutom genus är lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

En av utbildningarna som Rebecka håller i heter Flickor med autism. Den handlar som namnet antyder om flickors erfarenheter av NPF.

Det är superviktigt att synliggöra tjejer med NPF. Majoriteten av den forskning som finns kring autism är baserad på pojkar och män och så är det även diagnoskriterierna. Historiskt sett så trodde man knappt att flickor kunde ha autism eller ADHD, men idag vet vi ju att så inte är fallet. Funktionsnedsättningen och utmaningarna är desamma hos pojkar och flickor. Flickor har däremot andra sociala krav på sig som gör att diagnosen ofta inte upptäcks förrän senare i livet och ibland inte alls. Det är inte ovanligt att flickors autism upptäcks först då de söker vård för andra saker som exempelvis depression, självskadebeteende eller ätstörningar. Tjejer med autism är också överrepresenterade när det kommer till sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Detta är mycket allvarligt och något vi måste synliggöra mer.”

Du får möjlighet att ta del av Rebeckas kunskap genom att anmäla dig till någon av utbildningarna. Det gör du här
Flickor med autism Lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik

  

Info Box

Genus
är det man brukar kalla socialt kön och handlar om de förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle har på hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön.
HBTQ:
Orden står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.
Jämställdhet:
Kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Normer:
Oskrivna regler för beteende som anger hur vi ska uppföra oss i olika situationer och som antingen bestämmer eller förbjuder ett givet beteende. Alla grupper av människor följer bestämda normer som understöds genom olika sanktioner (straff) om man bryter mot dem.
Socialisation:
De processer där barn utvecklar medvetenhet om sociala normer och värden och börjar forma sin identitet. Socialisationsprocessen är extra viktig under barndomen, men de fortsätter forma oss under hela våra liv.
Könsmaktsordning:
Mäns relativa överordning och kvinnors relativa underordning. Begreppet används i feministisk teori för att visa på kopplingen mellan kön och makt.
Intersektionalitet:
Ett perspektiv som visar hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. En enskild maktordning kan bara förstås i relation till andra.