Integritetspolicy

Lära respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Policy”) beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka som är mottagare av personuppgifter, hur länge personuppgifterna lagras samt hur du kan komma i kontakt med oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (”GDPR”).

Denna Policy omfattar de personuppgifter som samlas in via hemsidan eller genom kommunikationskanaler som anges på hemsidan.

Personuppgiftsansvarig

Ambea Sverige AB, org. nr. 556542-9908 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Nyhetsbrev

Om du anmäler dina uppgifter för nyhetsbrev på vår hemsida kommer vi att använda den e-postadress du anger i syfte att sända dig nyhetsbrev. Anger du telefonnummer eller mejladress kan vi kontakta dig direkt för information om våra erbjudanden eller information om våra utbildningar.

Vår behandling av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke. Vi behandlar din e-postadress för att sända nyhetsbrev till dess du drar tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i varje nyhetsbrev. Vill du att vi raderar dina uppgifter kontakta oss via webmaster@ambea.se. Ditt återtagande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan det återkallades.

Bokning av utbildning

På vår hemsida har du möjlighet att boka dig på ett att våra frukostseminarium, föreläsningar eller utbildningar. Vi kommer att behandla de personuppgifter du angett i syfte att löpande delge dig information kring genomförande av dessa. Information avser bekräftelser, kallelser och diplomutskick via e post samt registrering till vårt nyhetsbrev som innehåller information om kommande utbildningar, pedagogiska tips och artiklar

Vår behandling av de personuppgifter du anger i samband med en bokning baserar sig på ditt samtycke. Du kan när som helst, efter ett genomförande dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på utbildning@lara.se

Ditt återtagande av samtycket kommer inte att påverka lagligheten av vår behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades. Vi behandlar dina personuppgifter för att sända dig information tills dess att föreläsning/utbildning är genomförd och diplom utskickat samt vårt nyhetsbrev, som alltid kan avregistreras via länken i nyhetsbrevet.

Webbinarium

Om du anmäler dina uppgifter för registrering på ett av våra kostnadsfria webbinarier kommer vi använda den e-postadress du anger i syfte att tillhandahålla dig påminnelser, information relaterat till webbinariets genomförande samt vårt nyhetsbrev, som alltid kan avregistreras via länken i nyhetsbrevet. Anger du telefonnummer eller mejladress i din anmälan kan vi kontakta dig, för att följa upp webbinariet med dig personligen.

Beställning av KAT-kittet pärm eller voucher via hemsidan

Vi beställning av KAT-kittet produkter sparar vi dina personuppgifter i ett år, för att kunna skicka dig påminnelser om förnyelse och erbjudanden och nyheter relaterat till din produkt.

Om du kontaktar oss via telefon

Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära minnesanteckningar för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Dessa förstör vi på ett säkert sätt när vi hanterat din förfrågan. Vår behandling av personuppgifter du anger under telefonsamtalet behandlar vi baserar vi på vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande samtal.

Om du kontaktar oss via e-post

Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande och hantera din förfrågan. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande e-post.

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och avtalsvillkor gäller.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi gallrar e-post och meddelanden som inkommer via kontaktformulär var tredje månad. Om ditt ärende är avslutat vid tidpunkten för gallring kommer ditt e-postmeddelande eller kontaktformulärsmeddelande att raderas. Om ditt ärende fortfarande pågår vid gallring kommer meddelandet att raderas vid första gallringstillfälle som infaller efter ärendets avslutande. Detta innebär att e-postmeddelanden och kontaktformulärsmeddelanden kommer att sparas i max tre månader efter att ditt ärende är avslutat.

För information om hur länge personuppgifter som insamlas på annat sätt sparas, se respektive avsnitt i denna Policy.

Mottagare av personuppgifter

Vi använder oss av leverantörer för att kunna bedriva vår hemsida och verksamhet i övrigt. Vi använder oss bland annat av leverantörer för vår hemsida, e-post, nyhetsbrev och hantering av kursbokningar. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa din integritet.

Var lagras personuppgifterna?

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de behandlas, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att utöva de rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan), om inte annat anges under respektive avsnitt.

Registerutdrag

Du har rätt att begära information om huruvida och i så fall vilka personuppgifter om dig vi behandlar, samt motta information om behandlingen.

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Lära.

Du ska i sådana fall begära detta skriftligt genom att fylla i och skriva ut nedan blankett och posta den till följande adress: Dataskyddsombud, Ambea AB, Box 1565, 171 29 Solna.

Du hittar blanketten här

RADERING (Rätt att bli glömd)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, eller om du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen baserar sig och det saknas annan rättslig grund för behandlingen.

Inge klagomål

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter, välkomnar vi dig att i första hand ta kontakt med vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan). Du har dock rätt enligt lag att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra detta behöver du vända dig direkt till tillsynsmyndigheten. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataportalitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (a) behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och (b) behandlingen sker automatiserat.

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsning

Du har rätt att av kräva att behandlingen begränsas om exempelvis behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användande.

Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vars rättsliga grund är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vår hemsida använder https.
Vi uppmärksammar dig på att e-post ofta inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Du bör därför undvika att sända personuppgifter av känsligare natur via e-post. Även kommunikation som sänds via kontaktformulär transporteras till oss i form av e-post.

Dataskyddsombud

Har du frågor om personuppgiftsbehandling eller vill du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud?
Skriv till:
Dataskyddsombud
Ambea AB
Box 1565
171 29 Solna
Eller sänd e-post till:
dataskyddsombud@ambea.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 29 november 2023.