Lära

Varför är flickors autism eller ADHD svårare att upptäcka?

Flicka i skolbänk

I dag på internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma flickor med autism eller ADHD.

Flickors autism eller ADHD är ofta svårare att upptäcka för att deras beteende inte riktigt stämmer med den gängse bilden av ADHD eller autism. Detta eftersom diagnoskriterierna är bättre utformade för att upptäcka tecknen i pojkars beteenden. Ofta ställs diagnosen på pojkar när de är i grundskoleåldern och dessa pojkar ofta är utåtagerande och stör andra elever på ett sätt som flickorna inte gör.

Flickorna försöker istället att göra sig osynliga i en grupp eller är väldigt väluppfostrade och följsamma, vissa kan upplevas för klängiga. De bristande sociala beteendet märks då inte. Hemma kan de dock agera annorlunda när orken är borta. Flickor är också mer benägna att be om ursäkt för sitt beteende än vad pojkar är. Jämnåriga och vuxna kan då förlåta och glömma, utan att inse att det är ett återkommande mönster som framträder.

Den psykologiska kostnaden för att förställa sig och agera olika i olika miljöer kan bli uppenbar i tonåren och kan orsaka andra symptom som till exempel depression och ätstörningar. Flickor får därför oftare psykiatriska diagnoser i högre skolålder och det beror troligen på att de inte fått den hjälp och anpassning som det borde fått och haft rätt till när de var yngre.

Det finns i dag inte tillräcklig kunskap inom vård, omsorg och skola om kvinnor och tjejer med autism – något vi på Lära är medvetna om och vill öka fokus på i våra utbildningar. Vi vill sprida kunskap och dela med oss av våra erfarenheter.

Lär dig mer på vår utbildning Flickor med autism