Lära

Utmaningar och möjligheter vid missbruk inom LSS-verksamhet

Personer med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) som missbrukar alkohol och droger hamnar ofta mellan stolarna. Beroendevården känner sig ofta osäker inför gruppen och samtidigt saknar personal inom LSS ofta kunskap om missbruksproblematik. Men det finns lösningar, anser Ketil Lundbekk, utbildare och handledare på Lära.

Bemötande eller behandling?

Det är beroendevården som står för behandling av missbruksproblem. Inom LSS får personalen inte behandla, däremot ge stöd genom sitt bemötande av personer. Vad är skillnaden mellan bemötande och behandling?

˗ Bemötande handlar om hur vi som medarbetare är runt de personer vi möter, hur vi interagerar och bygger upp en respektfull miljö där vi skapar förutsättningar för ett så bra liv som möjligt för personerna. Behandling är att mer specifikt hitta och adressera problemet för att lätta på symtombilden. Bemötande kan dock ofta ha en behandlande effekt, genom att vara underlättande för personen och minska problemen. Omvänt så finns det ingen behandling som fungerar utan ett bra bemötande och empatiskt förhållningssätt, säger Ketil Lundbekk.

Vilka utmaningar finns?

När det förekommer missbruk på en LSS-enhet, ställs medarbetarna inför en rad utmaningar. Ketil ger några exempel:

  • LSS-personalen får inte bedriva behandling och samtidigt behöver hälso- och sjukvårdens insatser anpassas till målgruppens kognitiva svårigheter. Det är viktigt att få till ett gott samarbete med vården.
  • Det finns ingen vana eller tradition att jobba med missbruk inom LSS och medarbetarna kan känna sig maktlösa inför problemen. De är måna om sina brukare och det är jobbigt att se hur missbruket påverkar personerna fysiskt och psykiskt.
  • Sociala svårigheter som uppstår när personerna ger sig ut och hamnar i destruktiva miljöer där personalen inte kommer in och kan ge stöd.
  • Hur gör personalen om den boende återkommande får besök av personer som man misstänker är i en missbrukarmiljö? Det är personens hem och man får givetvis ha vänner på besök. Hur mycket ska personalen påverka personens sociala umgänge? Hur påverkar umgänget personen?

Vad kan medarbetarna göra?

Hur kan LSS-personalen bäst stödja en boende som missbrukar? Ketil Lundbekk menar att personalen kan göra väldigt bra insatser och ger tre tips:

  • Se till att personen kommer i väg till sin behandling. Var samordnare och talesperson för den boende och ”utbilda” behandlarna om personens problematik.
  • En god relation är grunden, utan det kommer man ingenstans. Ha goda bemötandeplaner, kom överens om vad kan vi göra för att förebygga missbruk, vad vi gör om personen försvinner i väg, hur kan vi hjälpa till att bryta missbruket? Hur gör vi före – under – efter en missbruksepisod?
  • Vad är det som saknas i personens liv som gör att hen missbrukar? Tänk över hur vi är pedagoger, vilken sysselsättning personen behöver och vad hen mår bra av att göra. Fyll livet med det som är roligt och meningsfullt. Förebygg genom att skapa en vardag där missbruket inte blir det viktiga.

För den som arbetar inom LSS eller möter målgruppen erbjuder Lära en grundutbildning om missbruk inom LSS.