Lära

Språket som nyckel för god omsorg

I omsorgsbranschen har det blivit allt vanligare med språkombud men vad innebär det? Det har Lära tagit reda på.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och runt om på våra arbetsplatser finns det människor med olika bakgrund och från olika kulturer. Inom omsorgen är det vanligt med medarbetare med olika bakgrund och med olika modersmål. Det är också samtidigt ett arbetsområde som ställer höga krav på relationer och kommunikation.

En mångkulturell mix är berikande och utvecklande på många sätt, men kan också medföra utmaningar och svårigheter. För att kunna bedriva en välfungerande verksamhet där både personal och boende eller brukare har det bra krävs det gott samarbete och därmed god kommunikation.  

Lära har träffat Roya Zand som är språkombud och verksamhetschef på äldreboendet Vardaga Villa Ametist för att ta reda på mer om hur man kan arbeta med kommunikation och språk inom omsorgen. Roya har lång erfarenhet av äldreomsorgen vet hur viktigt det är att samarbetet bland personalen fungerar väl för att arbetet ska flyta på ett tryggt och säkert sätt. Hon har själv ett annat modersmål än svenska och vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara men också viktigt att lära sig svenska och våga prata.
  

Vad innebär rollen som språkombud?

Ett språkombud ska vara engagerad i att hjälpa sina kollegor att utveckla sina språkkunskaper på olika sätt. Det är viktigt att vara tålmodig och stödjande för att hjälpa kollegorna att känna sig bekväma med att använda språket. Vid sidan av att stödja individerna och arbetsgruppen kan ombuden vara till stor hjälp för ledningen. Det är viktigt att chefen ger språkombudet eget mandat i sitt uppdrag med att iaktta, påminna, agera och föreslå åtgärder, berättar Roya. ”Samarbetet mellan ledning och medarbetare ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan, som stärker arbetsplatsen i stort.”

Som språkombud har man även ansvar för att se till att de nyanställda kommer in i arbetet och arbetsgruppen på ett bra sätt. Det kan vara utmanande för den nyanställda att både ta till sig och förstå det nya arbetet och samtidigt utmanas till ett nytt yrkesspråk och vokabulär.

Delaktighet är nyckeln till engagemang

Roya vill framhålla betydelsen av delaktighet hos sina medarbetare. För att personal och medarbetare ska trivas är det viktigt att varje individ känner att de har möjlighet att påverka och att uttrycka sig och sina åsikter. En förutsättning för det är att man förstår och behärskar ett gemensamt språk. Ett öppet klimat med respekt för varandras olikheter gynnar språket. För att våga uttrycka sig är det viktigt att det finns en tillåtande mentalitet för att personalen ska känna sig trygg och våga utforska och utveckla sin verbala kommunikation.

På Villa Amestist har man i arbetet med språkutveckling och delaktighet skapat regelbundna ”språkcaféer” för personalen. På ett språkcafé är all personal som vill välkommen, tanken är att skapa en informell och öppen miljö där medarbetarna får möjlighet att fritt prata om olika arbetsrelaterade utmaningar och samtidigt utvecklas i språket. Varje tillfälle bjuder på ett verksamhetsnära tema, ofta med ett ord som utgångspunkt. Språkcaféerna är mycket uppskattade, personalen önskar ständigt fler tillfällen och kommer gärna även utanför sin arbetstid, berättar Roya.

Utifrån den stora efterfrågan på språkutveckling har Lära startat upp en utbildning till språkombud.

Här kan du läsa mer och anmäla dig: Språkombudsutbildning – Lära (lara.se)