Lära

Polhemsgården -demensvård i framkant

Polhemsgården fick i uppdrag är att testa nya arbetsmetoder inom demensvård och vände sig till Lära för hjälp. Tillsammans sjösattes ett unikt projekt att göra Polhemsgården till ett centrum för praktisk och teoretisk demensutveckling.

Projektet startade i syfte att samla den kunskap som finns om demensvård i Sverige och att renodla ett arbetssätt utifrån detta. Efter observationen och kartläggning bestämdes att kommunikation och positiv psykologi -PERMA skulle utgöra grunden i det nya arbetssättet. För att en verksamhet ska fungera krävs det att det finns samförstånd och acceptans mellan kollegor och gentemot vårdtagare och anhöriga. När projektet utformades lades det stor vikt vid att som första åtgärd, utveckla kommunikationen.

När man arbetar med människor med demens är det personalens uppgift och ansvar att stötta vårdtagarna i sin förmåga att göra sig förstådda och i att förstå sin omgivning.  När människor av olika anledningar och i olika grad tappar sin förmåga att kommunicera, vilket är fallet för många med demens, är det viktigt att ha kunskap om hur man möter upp och ger rätt förutsättningar för att bibehålla kommunikationsförmågan och en ömsesidig förståelse.

Vad som är spännande med det här projektet är att vi får möjlighet att använda oss av och implementera metoder och kunskap som vi sen länge arbetat med inom kanske främst LSS.

”Det handlar om praktiska tekniker för bemötande och förståelse som fungerar hos alla och i alla typer av verksamheter”, säger Trine Bach Jensen, utvecklingschef på Lära.

Utöver att arbetet med att utveckla kommunikationen och implementera alternativa kommunikationsmedel var PERMA en viktig del i projektet. PERMA är en av de metoder som Lära ofta arbetet med, men kanske till största delen inom LSS och skola. Det är en arbetsmetod som handlar om att bygga på det som är bra och att fokusera på det som fungerar hos de personer man möter. I det praktiska arbetet handlar det om personalens förmåga att kunna se och identifiera vårdtagarens styrkor och intressen men också sina medarbetares. En annan viktig del i PERMA är att lära sig framkalla positiva känslor för att kompensera det som är svårt och/eller omotiverande både i sina egna arbetsuppgifter och i de boendes vardag.

Så gick genomfördes projektet

Det som löper som en röd tråd genom hela projektet är att få deltagarna/personalen att bli medveten om vad en själv bidrar med och vad det får för effekter för dem personer man arbetar med, säger Natalia Janus, verksamhetschef på Polhemsgården.

”Jag kan se tydliga förändringar i attityd hos mina medarbetare. Jag upplever att de har fått ett annat samspel och engagemang. Det har varit så givande att vi alla fått komma samman och mötas. Det har skapat en känsla av gemenskap och förståelse för att det vi gör, gör vi tillsammans. Det har skapats en vi-känsla där alla blivit medvetna om att de själva fyller en viktig funktion och bidrar till helheten. Tydligt märks det mellan natt- och dagpersonal där det tidigare kunnat vara en del brister i kommunikationen och en del slitningar. Allt det har upphört och överlag har det blivit ett bättre arbetsklimat.” säger Natalia Janus, verksamhetschef på Polhemsgården.

Personalen själva pratar också om projektet i positiva ordalag. Först och främst vill de ge tummen upp för nivån på utbildningen. De uppskattar Läras utbildare och deras kompetens. Uppgifter, upplägg och föreläsningar har fungerat mycket bra trots en del språkbarriärer.
Utbildarna har alltid kommit med en positiv attityd och energi vilket har varit uppskattat och även smittande.

”Det har varit ett spännande och roligt arbete med mycket engagerande deltagare. Det känns som en gemenskap och ökad förståelse väckts för varandra. Medarbetarna har fått många nya verktyg att använda sig av i sitt arbete, för att göra livet så gott som möjligt för vårdtagarna.” säger Heléne Björklund, utbildare på Lära, som ansvarat för utbildningarna tillsammans med sin kollega Rebecka Klein.