Studio 3, lågaffektivt bemötande

Studio 3-utbildningen är tre dagar och varvar teori och praktik med utgångspunkt i det lågaffektiva bemötandet. Under dagarna tränar man sig också praktiskt på så kallade frigörelseprocesser. Det är övningar och tekniker för att utan muskelkraft, och med respekt för den enskilda personen, kunna ta sig ur en situation som kan vara hotfull eller riskera att skada någon.

Utbildningen passar för den som har en person i sin närhet med ett beteende som är svårt att hantera. Det kan vara ett utåtagerande beteende, men kan även vara andra beteenden som väcker känslor och inte följer normen, som att inte vilja ha kläder på sig, ofta säga nej eller använda ord som chockar omgivningen.

Studio 3 kommer ursprungligen från England och Lära har ett tät samarbete med grundarna. Läras utbildare har alla utbildats och certifierats via den engelska organisationen. Ursprungligen togs Studio 3-utbildningen fram för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning men den har visat sig fungera väldigt bra också för personer inom demensvården, psykiatrin och skolan.

Ett utåtagerande beteende uppstår när en person tappar kontrollen och inte vet vad hen ska göra. Det är kaos. En del skadar sig själva eller andra, kastar saker eller jagar andra människor. För anhöriga eller personal kan det kännas hotfullt. Studio 3 lär ut tekniker för att kunna hantera situationen. Det är tekniker som inte kräver muskelkraft eller att man är stark och allt sker med respekt för personen som är i affekt.

– Det skapar en trygghet att veta att man kan ta sig ur situationen. Tre dagar behövs för att hinna öva, säger Sofia Johansson en av Läras Studio 3-utbildare.

Stress kan leda till utåtagerande beteende

Men utbildningen fokuserar minst lika mycket på varför utåtagerande beteenden uppstår och hur man undviker dem. Stress är ofta en utlösande faktor berättar Sofia. Personer med till exempel autism och en intellektuell funktionsnedsättning saknar ofta den inre kontrollen av hur man löser problem och byter tankespår, de kan ha svårt att generalisera från en tidigare situation när en liknande uppstår och kommunikation kan vara svårt. Personer med en kognitiv sjukdom som demens kan få svårt att tolka sin omgivning. Detta är några exempel av många, som skapar stress. Allt detta tillsammans gör att de lätt blir stressade av sådant som inte alls stressar oss andra. Personen kanske måste fråga om många gånger för att försäkra sig om vad som ska hända, kan bli orolig och utåtagerande. För anhöriga eller omsorgspersonal är det inte alltid självklart att förstå hur det hänger ihop.

– Många får en aha-upplevelse på våra utbildningar när de förstår att det kan vara stress som utlöser ett beteende, säger Sofia.

Både Studio 3-utbildningen och Läras utbildning i Lågaffektivt bemötande ägnar därför mycket tid åt att deltagarna ska förstå hur man minskar stress hos varje enskild person, hur viktigt det är att personen får tid för återhämtning och att återhämtningen ser olika ut hos olika personer. Precis som det är olika saker som utlöser stressen. Individuella lösningar är nyckeln och att anpassa utifrån var och ens behov och förutsättningar.

Anpassa krav

Just behovet av att analysera, förbereda och förstå en person är kärnan i det lågaffektiva bemötandet, menar Sofia.

– Lågaffektivt bemötande handlar inte om att vi inte får ställa krav men vi måste anpassa kraven så att personen kan klara av dem och ställa krav vid rätt tillfälle när personen är lugn och mottaglig för kraven.

Därför är det viktigaste i det lågaffektiva bemötandet att arbeta förebyggande för att undvika att personen ska behöva hamna i affekt. Och det är omsorgspersonalen eller den anhöriga som har ansvaret för att förändra. Det kan handla om hur miljön ser ut, hur man rör sig i den eller sättet att förklara saker. Viktigt är också att minska sin egen stress. Känslor smittar nämligen. Det är det som kallas affektsmitta, att hur jag själv känner överförs till andra personer, såväl ilska som glädje. Därför måste man arbeta med sitt eget beteende för att kunna skapa en lugn situation.

Utbildare med egen praktisk erfarenhet

På frågan vad Sofia vill att den som har gått Studio 3-utbildningen ska få med sig hem svarar hon.

– Deltagarna ska känna att det alltid finns ett sätt och en lösning, att de har fått nya idéer på vad som kan förändras. Det är saker som de själva gör för att sänka stressen som leder till förändring och att förstå att de ska jobba med orsakerna och inte symptomen.

Alla Läras utbildare i Studio 3 har en egen praktisk erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Det skapar en verklig förståelse för de problem som utbildningsdeltagarna möter i sin vardag. Därför blir utbildningen konkret och på ”riktigt” som flera deltagare har sagt. Grupperna är små för att alla ska vara delaktiga och ställa frågor och också våga prata om det som är svårt. När teori och praktik blandas går tiden fort.

– Det handlar om att ge och ta i gruppen och vi som utbildar lär oss också mycket. Väldigt många säger att det är en rolig utbildning, säger Sofia.