Osynlighetsrapporten – hög medvetenhet men låg kunskap om autism och ADHD

Tillsammans med Min Stora Dag har Lära låtit Novus undersöka allmänhetens attityder och kunskap om ADHD och autism/aspergers syndrom.

Undersökningen visar på att medvetenheten om diagnoserna är hög – medan den faktiska kunskapen är låg. Medvetenhet kan bidra till förståelse medan brist på kunskap ofta göder förutfattade meningar och missuppfattningar.

Varför medverkar Lära till att ta fram denna undersökning?
– Vi delade Min Stora Dags syn att vi behöver veta mer om vilken kunskap om ADHD och autism som finns i samhället. För Läras del handlar det bland annat om ett behov av kunna se inom vilka områden vi behöver utbilda, säger Trine Bach Jensen, chef för forskning och utveckling inom Lära som har varit med och tagit fram undersökningen.

Mer stöd behövs

En klar majoritet av de tillfrågade (7 av 10) tror inte att barn med ADHD, autism och Asperger får tillräckligt med stöd. Här har Lära en stor uppgift att vara med och utbilda lärare och andra som arbetar med barn för att de ska kunna bemöta barnen på rätt sätt. I varje klass finns det statistiskt sett en elev med ADHD.
Lärarna behöver få verktyg för att kunna anpassa undervisningen till elever som har andra sätt att till sig kunskap och respektera att vi har olika inlärningsstilar. Den som har svårt att sitta still kanske kan lära sig matematik genom att till exempel vara ute och mäta saker istället för att sitta i klassrummet.
Ett annat område där Lära vill bidra med kunskap handlar om flickor med ADHD och/eller autism och Aspergers Syndrom.

Se styrkor istället för svagheter

Undersökningen visar också att 1 av 3 män tror att det är för lätt att få en ADHD-diagnos.
– Det pågår en debatt i samhället som handlar om att inte se diagnoser som ett problem utan snarare se att diagnoser behövs för att kunna ge rätt stöd. Diagnosen i sig är inte lösningen på problemen men kan förklara var både svagheter och styrkor finns. Vi på Lära ser gärna till en persons styrkor snarare än svagheter, säger Trine Bach Jensen.
Samarbetet med Min Stora Dag kommer att fortsätta som ett sätt för Lära att bidra till att öka kunskapen och motverka fördomarna om dessa diagnoser.
(Målgruppen för undersökningen var svenska allmänheten 16-79 år. Undersökningen har genomförts som webbenkät i Novus i december 2016.)