En i teamet hos Region Gotland

Läras handledning används av Region Gotland i stort sett varje månad sedan flera år tillbaka. Handledaren kan i dag nära nog betraktas som en i teamet och det minst sagt praktiska arbetssättet är framgångsrikt.

Att en och samma handledare besöker verksamheten med jämna mellanrum är naturligtvis en stor fördel. Med tiden lär man känna såväl verksamhet, personal och inte minst boende och dem som deltar i daglig verksamhet.

– Det rör sig om ett utvecklingsarbete under lång tid, både allmänt och på individuell brukarnivå, poängterar Cecilia Luthman, enhetschef på avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning vid socialförvaltningen i Visby.

Läras Jesper Hållén är den som hela tiden handlett avdelningens personal i hur man bemöter utmanande beteenden och stöttar personer att bli mer självständiga och ta aktiv del i sin egen livssituation. Frånsett semesterperioden görs detta under ett par dagar per månad.

– Förutom att få hjälp med att utveckla vårt metodarbete, får vi också veta hur vi håller oss inom ramen för lagstiftningen, förklarar Cecilia Luthman.

Avdelningen har verksamheter i Visby och på norra samt södra Gotland. Det rör sig om LSS-verksamheter, bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn för skolungdom över tolv år. Målgruppen är personer med bland annat olika nivåer av utvecklingsstörning och diagnoser inom autismspektrum, förvärvade hjärnskador samt psykiska funktionshinder. Avdelningen sysselsätter totalt cirka 300 personer.

Får praktiska verktyg

I stället för att stanna vid teorier tar handledaren ett steg till och ger medarbetarna konkreta råd – praktiska verktyg – att omsätta i arbetet, som sedan diskuteras vid kommande möte. Lyckades man? Behöver något justeras?

– Teori kan vara svår att omsätta i vårt arbete så den praktiska tillämpningen är en stor fördel, konstaterar Cecilia Luthman som själv är med vid handledarmötena och fortlöpande kan följa upp hur metodarbetet utvecklas inom förvaltningen.

Lära har också stått för en uppskattad heldagsutbildning om Downs syndrom som arrangerats vid ett par tillfällen. Förutom att väcka gammal kunskap till liv igen hos personalen, fick man också ta del av nya forskningsrön. Även boende, deltagare vid daglig verksamhet och anhöriga var inbjuda till utbildningsdagen.


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker