Omsorgspersonal i Östra Göinge fick kompetenshöjning genom Lära

Östra Göinge i Skåne är en av de kommuner som beställt och genomfört en grundutbildning i personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom från Lära/Demensakademin. Utvärderingen visar att deltagarna överlag var mycket nöjda med utbildningen.

˗ Vi hade behov av att öka kompetensen för all personal, så vi gjorde en upphandling där vi ”scannade” av marknaden för vilka som skulle kunna leverera en utbildningsinsats. Tilldelningsbeslutet gick till Lära och Demensakademin, berättar Roger Wåhlin, utvecklingsledare för Hälsa och omsorg i Östra Göinge kommun.

Utbildningen genomfördes under hösten 2018 med all personal från Hemtjänst, Nattpatrull, Trygg hemgång, Bemanningen, Särskilt Boende och även en del personal från LSS-omsorgen. Det blev sammanlagt ca 220 personer på en heldagsutbildning. Dessutom fick ett 30-tal undersköterskor från ett demensboende ytterligare en halv dags fördjupning.

Senare gick även ytterligare drygt 30 anställda i kommunen – legitimerad personal och biståndshandläggare – en endagsutbildning. Där var uppdraget också att fokusera på hur deltagarna med vetskapen om att all vårdpersonal hade gått en grundutbildning, skulle kunna förbättra arbetssättet med fokus på omsorgstagarna.

Kommunicera på ett tryggt och respektfullt sätt

Kursen lär på ett konkret sätt ut hur personal kan kommunicera på ett tryggt och respektfullt sätt med en person med demenssjukdom. Under utbildningsdagen går man igenom vanliga symptom, bemötande, kommunikation och miljöanpassningar. Deltagarna får konkreta verktyg för att genom ett jag-stödjande arbetssätt respektfullt bemöta en person som befinner sig i en annan verklighet.

˗ Efter kursen genomförde vi en utvärdering bland kursdeltagarna. Den visar att de överlag var mycket nöjda med utbildningen. Drygt 85 % instämmer helt (4 på en fyrgradig skala) med påståendet att ”jag är nöjd med utbildningens innehåll som helhet”. 13 % skattar en 3:a på den fyrgradiga skalan. Även på de andra frågorna är det mer än 90 % positiva svar, säger Roger Wåhlin.

”Mycket givande utbildning eftersom utbildaren hade lång erfarenhet och berättade mycket från egen erfarenhet inom vårdyrket. En av de bästa utbildningar jag gått på”, skriver en kursdeltagare i utvärderingen. ”Fantastisk föreläsare med mycket kunskap, erfarenhet, engagemang”, skriver en annan.

˗ Nu är det upp till oss att hålla innehållet i utbildningen levande. Det är egentligen något man som beställare behöver ha i åtanke redan när upphandlingen av en utbildningsinsats planeras; vilket syfte den ska ha, vilket resultat man önskar uppnå och hur man kan följa upp att man uppnår det resultatet. Först då kan man räkna med att en utbildning leder till verklig förändring, understryker Roger Wåhlin.


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker