Lågaffektivt fungerar för Kungsbacka

För att minska riskerna för hot och våld har Kungsbacka kommun valt lågaffektivt bemötande som en central del av sin arbetsmodell. Fem omgångar grundutbildning från Lära kompletteras med uppföljningsdagar och medarbetarna har blivit tryggare i sina yrkesroller.

Det lågaffektiva bemötandet är ett väl beprövat sätt att minska eller undvika konflikter runt människor med funktionsnedsättningar som kan ha utmanande beteenden. Konflikter som lätt övergår i hot och våld. Kungsbacka kommun valde att satsa på en utbildning från Lära i den här typen av bemötande. Personal vid vissa särskilda boenden och dagliga verksamheter fick bygga på sina kunskaper om orsaker till, och hur man hanterar och förebygger, utmanande beteenden.

– Vi vill skapa en bra miljö för både medarbetare och brukare, säger Johan Sandström, personalchef vid Kungsbacka kommuns förvaltning för individ och familjeomsorg.

Där har man arbetat med lågaffektivt bemötande under lång tid. Internt driver förvaltningen utbildningscirklar för att sprida kunskaper om arbetsmetoden. Men bland annat hög personalomsättning och därmed många nya medarbetare, gjorde att behov fanns av en större utbildningsinsats. Den genomfördes av Lära under senare delen av 2017 för att följas upp hösten 2018. Målet var att uppnå högre kvalitet i bemötandet, att förbättra arbetsmiljön och på sikt minska personalomsättningen. Effekterna av utbildningen har varit goda, enligt Johan Sandström.

– Medarbetarna upplever sig nu mer kompetenta att hantera komplicerade arbetssituationer med risk för hot och våld.
En av grundutbildningarna ville förvaltningen ha utformad för en speciell boendeverksamhet.

– Här var Lära flexibla och gick oss till mötes genom att anpassa innehållet.

Teori och praktik varvas i Läras utbildning. Utmaningen efter en avslutad utbildning är att omsätta kunskaperna i det dagliga arbetet så att de steg för steg utvecklas till yrkeskompetens. För att klara det har förvaltningen nytta av kombinationen enskilda utbildningssatsningar och de interna cirklarna som fortlöpande håller kunskaperna vid liv.

– Det Lära erbjuder går väl hand i hand med det vi vill ha i form av grundkompetens, säger Johan Sandström.


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker