Läs mer

Metoder och förhållningssätt

På Lära arbetar vi utifrån följande metoder och förhållningssätt.

Lågaffektivt bemötande

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att ha ett respektfullt bemötande. Vi använder oss av pedagogiken ett ”Lågaffektivt bemötande”. Det är ett förhållningssätt som hjälper oroliga personer att inte hamna i affekt.

Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, de vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra.

I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete för att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer. Genom att försöka hitta motiverande aktiviteter kan stressen minska och en lugn och trygg miljö infinner sig. Ibland kan det räcka med att bara minska på kraven och förväntningarna om dagsformen inte är på topp.

Merparten av våra utbildare är certifierade Studio 3 tränare.

Tydliggörande pedagogik

Vårt pedagogiska arbete vilar på tydliggörande pedagogik – den metod och det grundläggande förhållningssätt vi har till hela vår målgrupp. Genom att tydligt förklara och utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar den enskilde personen bäst, tillfredsställer vi behovet av en förutsägbar, tydlig och strukturerad verklighet som ofta är extra stort hos till exempel en person med autism.

Hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål visar dagarnas innehåll tydligt och ger individen förutsättningar att bli så självständig som möjligt utifrån personens egna förutsättningar och mål.

Flera av våra utbildare är utbildade inom TEACCH modellen.

Motiverande Samtal MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

Motiverande samtal handlar om att hjälpa en person att ta kontroll över sitt liv, se konsekvenser av nuvarande beteenden och att motivera till förändringar. Genom motiverande samtal kan vi hjälpa en person igenom en sådan förändringsprocess. Det handlar om vägledning snarare än rådgivning för att skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta en ny väg.

Flera av våra utbildare är medlemmar i MINT. MINT inc är en ideell organisation med syfte att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.