Lära

Motivation genom självbestämmande (SDT)

porträtt Jonas Andersson

Självbestämmandeteorin eller Self-determination theory (SDT) som den heter på engelska är en teori som växte fram utifrån forskning om motivation och som påbörjades under sjuttiotalet. Edward Deci och Richard Ryan tog utifrån forskningen fram självbestämmandeteorin och kom fram till att alla människor, i alla delar av världen, har tre grundläggande behov som behöver vara tillgodosedda för att överhuvudtaget kunna känna inre motivation. De tre medfödda behoven är att vi vill uppleva en känsla av kompetens, samhörighet och autonomi/delaktighet för att besitta en så hög motivation som möjligt för att utöva en aktivitet.

Deci och Ryan förklarar förenklat de tre grundläggande mänskliga behoven utifrån;

Autonomi/delaktighet – Människan vill själv bestämma vad hon ska göra, när hon ska göra det, om hon ska göra det och hur hon ska göra det, med andra ord vill människan själv bestämma över hur tiden ska spenderas. Individer vill själva bestämma över deras handlingar, snarare än att en annan person eller samhället ska gör det. Beteendet ska vara förenat med hennes intressen, viljor samt önskningar. Friheten människan har ska avgöra vad som är viktigt för henne och vad som är värt att spendera tiden på.

Kompetens – En individs upplevda känsla av att vara effektiv i samspelet med den sociala omgivningen samt att uppleva möjligheter att utöva och uttrycka den förmåga individen har. Forskning har visat att individer som får positiv feedback på ett beteende stärker känslan av kompetens. Kompetens handlar om att lita på din egen förmåga och känna dig trygg i att du kommer klara de uppgifter du har framför dig. I det här begreppet ingår också att veta vad du är bra på och uppleva att du kan utvecklas.

Samhörighet – Människan vill bli förstådd av andra för den individ hon är, samt bli accepterad och uppskattad. Människan vill att andra ska vilja kännas vid henne och få respons för hennes behov och behöver relationer som karaktäriseras av tillförlitlighet och ömsesidighet. Kraften i att tillhöra en grupp och vara accepterad för den man är ska inte underskattas för oss människor.

Du kan aldrig tvinga fram någon annans (eller din egen!) inre motivation. Men som personal kan du absolut skapa goda förutsättningar för motivation för dina klienter genom att jobba med att tillgodose de tre grundläggande behoven. Enligt Deci och Ryan är det samma tre behov oavsett var i världen du bor, eller vilken grupp du tillhör.

VIKTIGT att fundera på; hur jobbar du/ni konkret för att klienterna ska uppleva kompetens – samhörighet – autonomi/delaktighet?