Lära

Lågaffektivt bemötande i skolan

skolbilder vägg med siffror

Just nu pågår det en debatt om lågaffektivt bemötande. Att utvärdera och granska en metod är sunt och naturligt. Vi upplever dock att alla inte vet vad lågaffektivt bemötande faktiskt innebär och hur det kan användas som en pedagogisk metod i skolan.

Adekvat kunskap och utbildning i lågaffektivt bemötande som metod är viktigt, för att säkra att man inte arbetar utifrån missförstånd och ”halva sanningar”. På Lära erbjuder vi utbildningar i Lågaffektivt bemötande. 

Alla våra utbildare har gedigen erfarenhet och är certifierade att utbilda i metoden.

Lågaaffektivt bemötande är en metod som kräver eftertanke och medvetenhet. Här följer tre punkter som sammanfattar något av vad lågaffektivt bemötande innebär som pedagogiskt förhållningssätt i skolan.

 • Förutsättningar för lärande

  För att kunna lära krävs lugn och trygghet. Ett barn i affekt kan inte ta in ny kunskap. Därför är tillit och relationsbygge en viktig aspekt av det lågaffektiva förhållningssättet. Det är viktigt att du som vuxen och lärare får verktyg och lärdom om hur du reglerar din egen eventuella affekt och håller dig lugn i utmanande situationer. Lugn smittar och skapar trygghet. Först i en sådan miljö kan man diskutera regler och arbeta med inlärning.  

  • Barns rättigheter

    Skolan är till för alla, men barn är olika.  Vi måste därför arbeta utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Alla barn i skolan ska känna sig trygga även om hen inte uppför sig som förväntat. Det är viktigt att vi försöker hitta rätt orsak till beteenden för att kunna bemöta på ett adekvat sätt.

    • Konkreta verktyg

    Lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik med konkreta verktyg som ger den vuxne förutsättningar att lösa utmanande situationer. För att kunna göra det är det som tidigare nämnts viktigt med ett utredande arbete. Förståelse för orsaker är alltid grunden för att kunna hantera en situation på ett adekvat sätt.
    Ofta är avledning en konkret handling att ta till i affektiva situationer.  Uppstår det fysiskt farliga situationer är det av yttersta vikt att hantera det varsamt. Ett konkret verktyg är då att alltid ha en plan A och en plan B. Det är till hjälp för att inte hamna i affekt och agera utifrån en känsla i stunden utan att från kunskap. Fysiska ingripanden mot elever är alltid en sista utväg. Lågaffektivt bemötande som pedagogik handlar om att bygga en skola där elever är trygga, inte rädda. Detta gäller såväl i relation lärare/elev som elever emellan.