Tillsammans med Min Stora Dag har Lära låtit Novus undersöka allmänhetens attityder och kunskap om ADHD och autism/aspergers syndrom. Undersökningen visar på att medvetenheten om diagnoserna är hög – medan den faktiska kunskapen är låg. Här nedan svarar vi därför på tre vanliga påståenden.

1. Personer med autism/asperger har svårt att förstå känslor 

Att tolka andra människors känslor kan vara svårt för en person med autism på grund av att man kan ha en bristande förmåga att tolka ansiktsmimik, röstläge/tonläge och andras intentioner, tankar och känslor.

Människor med autism har naturligtvis känslor precis som alla andra, men de kan ha svårt att kommunicera och kontrollera sina egna känslor.

För att kunna tolka andras känslor och beteenden behöver man förstå att andra människor kan ha andra känslor och tankar än vad man själv har. Detta kallas Theory of Mind och är något som en del personer med autism kan ha svårt med. Theroy of Mind handlar om att kunna ta den andras perspektiv eller få en uppfattning om andra personers tankar, känslor och intentioner.

Du kan läsa mer Theory of Mind på denna sida (Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting)

Personer med autism kan också ha en bristande förmåga att samspela med andra och dela tankar och känslor. Redan hos yngre barn kan det visa sig genom att barnet tar få eller inga initiativ till samspel. Vuxna kan ha svårt att veta hur och när man börjar ett samtal och vad som passar och inte passar att säga vid olika tillfällen. En del vuxna lär sig kompensera för sina svårigheter genom att medvetet tänka ut och använda inlärda strategier i sociala situationer. Detta är dock ofta mycket energikrävande och kan skapa oro.

Eftersom personer med autism också kan ha svårt att tolka röstlägen, mimik, gester och ansiktsuttryck kan även detta försvåra möjligheten att läsa av och förstå hur andra människor mår och vad de känner.

För att underlätta för personer som har svårt att förstå känslor och avläsa ansiktsmimik eller kroppsspråk är det viktigt att berätta hur man mår eller vilka känslor man har. En sådan tydlighet kan minska missförstånd. Det kan också vara bra att jobba med bilder eller piktogram som kan kopplas till känslorna, där man även kan jobba med att koppa beteenden till känslorna. Många kan lära sig strategier som kan hjälpa dem att förstå sin omgivning.

illustration pojke som tänker på en konduktör och tavla på tåg på väggen

2. Personer med autism/asperger har specialintressen

– Det är vanligt att personer med autism/Asperger har specialintressen.

Specialintressen kan ha en positiv effekt på motivation och kommunikation. Ett specialintresse kan leda till spetskunskap som i sin tur kan leda till jobb. Specialintressen ses också hos normalutvecklade barn.

Det är vanligt att personer med autism har väldigt begränsade och fixerade intressen med en intensitet eller fokusering som är ovanligt stark. Detta kan vara en del av kriterierna för en autismdiagnos. Läs mer på Habilitering & hälsa i Stockholm läns landsting.

Det är i första hand intensiteten i intresset som är ovanlig men även intresset i sig kan vara ovanligt. Man kan vara intresserad av en viss känd person, av tidtabeller, fordon, språk etc.  Ofta kan intresset vara inom ett område där det finns exakta fakta eller orsakssammanhang, exempelvis matematik, naturvetenskap, mat eller att lära sig tåg- eller busstabeller utantill.

Specialintressen kan leda till fördjupad kunskap som i sin tur kan leda till jobb eller sysselsättning eftersom man är bra på saker och har detaljkunskap som andra saknar Om man får prata om sina specialintressen får man också möjlighet att träna det sociala samspelet. Det finns forskning som visar att man kan förstärka elevens motivation i skolan via hans eller hennes specialintressen, vilket i sin tur också ökar medarbetaren glädje och motivation.

flicka med många tankebubblor med katt, bil, frukt

3. Personer med ADHD är hyperaktiva 

– Kärnsymptomen vid ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet.

ADHD gör att man kan ha svårt att koncentrera sig, kontrollera impulser och sitta still – något som kan förvärras när man är trött.

Det finns en uppfattning att personer med ADHD aldrig kan koncentrera sig men det stämmer inte. Ofta kan man koncentrera sig på sådant man är intresserad av som till exempel att spela dataspel. Det är också lättare att koncentrera sig när man är utvilad. Hyperaktivitet kan därför ibland vara ett tecken på att personen är trött och vara ett sätt att hålla sig vaken.

Uppmärksamhetssvårigheter innebär att personer med ADHD har svårt att behålla uppmärksamheten över tid. Det märks särskilt när det gäller att samla energi och motivation inför en uppgift och att organisera det man ska göra.

Med impulsivitet menas svårigheter att bromsa och kontrollera sina impulser. Det innebär bland annat att en person med ADHD kan ha problem att hålla inne med sina reaktioner, att lyssna färdigt innan man svarar och att tänka efter innan man handlar. Bristande impulskontroll kan därför göra att man riskerar att bli lurad eller göra saker utan att se vilka konsekvenser det kan få.

Överaktivitet visar sig på olika sätt. Många barn med ADHD är i ständig rörelse eller har svårt att hålla händer och fötter still. Vuxna med ADHD upplever ofta en rastlöshet och har svårt att gå ner i varv. Det är dock viktigt att påpeka att inte alla med ADHD är överaktiva eller impulsiva.

För att underlätta för en person med ADHD behöver man ta individuella hänsyn och se hur vardagen kan struktureras utifrån den enskilde personens behov. Det kan handla om fler fysiska aktiviteter, att man ska hämta saker för att röra sig eller att jobba mer med dator om det gör det lättare att koncentrera sig. Det underlättar också att vara förbered och veta vad som ska hända under dagen.

 

 

Mer information om Osynlighetsrapporten

Här finns den attitydundersökning, Osynlighetsrapporten, som Lära och Min Stora Dag har tagit fram. Osynlighetsrapporten

Här finns mer information om projektet.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.